Objednávanie a hradenie ošetrovania

V prípade, že potrebujete dlhodobé domáce ošetrovanie napíšte nám email alebo nám zavolajte a prekonzultujte Vaše požiadavky.

Po predložení lekárskych správ sestra ADOS pacienta navštívi v domácnosti s cieľom získania obrazu o jeho zdravotnom stave a ošetrovateľskom či rehabilitačnom probléme, ktorý treba riešiť, a zároveň môže vystaviť návrh na domáce ošetrovanie či rehabilitáciu. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti (vyplnené tlačivo) svojím podpisom a pečiatkou odporúča všeobecný lekár pacienta, v prípade rehabilitácie je to lekár so špecializáciou FBLR.

Zdravotné výkony sú hradené zo zdravotného poistenia, to, čo z poistenia nie je hradené, platí pacient.

Výkony hradené z poistenia môžeme poskytnúť len do výšky finančného limitu určeného nám vašou zdravotnou poisťovňou.

dôležité - agentúra nemá právo predpisovať !

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotnéh poistenia, Vám predpíše váš lekár.

Cenník výkonov ADOS Advena Sereď

Výkon   Cena
Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy 12 €
Poučenie príbuzných alebo členov skupiny, komunity(ako samostatný výkon 10 €
Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti – KOS 15 €
Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti 10 €
Vyhodnotenie KOS a záverečná správa 12 €
Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti 20 €
Ošetrovateľská hygiena 20 €
Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny 25 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu 25 €
Straostlivosť o ezotracheálnu,nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu 25 €
Starostlivosť o epidurálny katéter 25 €
Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite 12 €
Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon 12 €
Výživa pacienta sondou, za jeden výkon 15 €
Očistná klyzma 25 €
Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta( meranie TK, pulzu) za hodinu 10 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty 10 €
Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín 15 €
Cievkovanie ženy 20 €
Výmena stomického setu s následnoutoaletách pri stómiách 25 €
Čistenie tracheálnej kanyly 25 €
Aplikácia neinjekčnej liečby 15 €
Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa 25 €
Aplikácia liečiva intramuskulárne, s.c, i.c. 10 €
Aplikácia liečiva intravenózne 15 €
Sledovanie infúzie, za každú začatú hodinu 5 €
Podávanie liečiva infúznou pumpou( za hodinu) 20 €
Nácvik podávania inzulínu 15 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov 18 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti do 5cm² (odstránenie zvyškov masti, toaleta, preväz) 20 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti nad 5cm² (odstránenie zvyškov masti, toaleta, preväz) 25 €
Výplach oka 10 €
Preväz rany veľkosti do 5cm² 20 €
Preväz rany veľkosti nad 5cm² 25 €
Výkon   Cena
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút 25 €
Odsávanie pacienta 20 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 10 €
Odber krvi venepunkciou do všetkých skúmaviek 20 €
Odber kapilárnej krvi 10 €
Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spústa 15 €
Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút 10 €
Návšteva pacienta(klienta) v pracovnom čase 10 €
Návšteva mimo riadneho pracovného času( od 19:00do 7:00, v sobotu, nedeľu) 20 €
Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie 25 €
Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života 20 €
Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom 10 €
Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život 25 €
Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta 15 €
Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením 18 €
Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta, alebo u pacienta s imunodeficitom 15 €
Kontrola glykémie glukomerom 10 €
Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie 25 €
Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kľbov 30 €
Cielená odborná inštruktáž l. inštruktáž a oboznámenie pacienta s obsluhou pomôcok 10 €
Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna LTV3 6 €
Individuálna liečebná telesná výchova II. individuálna kombinovaná LTV 25 €
Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická liečba 25 €
Individuálna dychová gymnastika 8 €
Nácvik kontinencie za 1 výkon 8 €
Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie 10 €
Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže 30 €
Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu za jedno ošetrenie 30 €
Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž väziva, okostice 30 €
Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, za jedno ošetrenie 12 €
Liečba horúcim vzduchom viacerých časti tela alebo celková, za jedno ošetrenie 20 €
adosadvena_logo_white

kontaktujte nás

    © From ♡ by HOBERTO